Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936.661.362 - 0904.045.045

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Nghị quyết và Công bố thông tin thay đổi CTHĐQT
Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và bầu Chủ Tịch Hội đồng quản trị mới.
Từ khóa