Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tùng Khánh

Địa chỉ: Số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936.661.362 - 0904.045.045

Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021
Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021
Nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021
Nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021
Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết và Công bố thông tin thay đổi CTHĐQT
Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và bầu Chủ Tịch Hội đồng quản trị mới.
THÔNG BÁO V/v. Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam (VSD)
Thông Báo V/v. Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam (VSD)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ
Từ khóa Đại hội đồng cổ đông Công ty Đệm và Inox Tùng Khánh